наш календарь
событий
ПАЙДАЛЫ!/полезно!


 

28 июня/
«Новые тенденции в информационно-библиографическом обслуживании читателей»

31 мамыр/
«Тарихтан таєылым-ґткенге таєзым»

3 мамыр/
Ерлік ешќашан естен кетпейді

25 сјуір/
Ґнердегі бір туар тўлєа

16 аќпан/
Ќайнар бўлаќтан нјр алєан тўлєа

 

 

Представляем календарь событий происходивших в наших стенах. Надеемся, что мероприятия проводимые сотрудниками и гостями библиотеки не оставят равнодушными никого.
Двери нашей библиотеки открыты для всех желающих!

ЖАҢАЛЫҚТАР/новости. . . : : : 2012 ЖЫЛ/год : : : . . .


28 июня.....
Новые тенденции в информационно-библиографическом обслуживании читателей

28 июня в стенах библиотеки прошел региональный семинар «Новые тенденции в информационно-библиографическом обслуживании читателей библиотеки»31 мамыр.....
Тарихтан таєылым-ґткенге таєзым

Саяси ќуєын – сїргін жјне ашаршылыќ ќўрбандарын еске алу кїніне орай кітапхана ќабырєасында «Тарихтан таєылым - ґткенге таєзым» атты таќырыпта кґрме- реквием ќўрылды. Бўл кґрменіѕ јдебиеттері облыстыќ жасґспірімдер театрында ґткен ќалалыќ іс-шарада насихатталды.3 мамыр.....
Ерлік ешќашан естен кетпейді

1941-1945 жылдардаєы Ўлы Отан соєысындаєы Жеѕістіѕ 67 жылдыєына арналып кітапхана ќабырєасында «Ерлік ешќашан естен кетпейді» атты ардагерлермен кездесу кеші ґтті.

3 мая 2012 года в стенах библиотеки прошел вечер встречи с ветеранами войны и труда  «Ерлік ешќашан естен кетпейді», посвященных 67-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Гостями вечера были ветераны войны и труда Пуцыкина Тамара Ивановна и Ишутин Константин Иванович.


26 сјуір.....
Кітапхана - аймаќтаєы мјдени
ќўндылыќтарды дамыту жјне саќтау орталыєы

26 сјуір кїні кітапхана ќабырєасында аймаќтаєы кітапханашыларєа арналып «Кітапхана – аймаќтаєы мјдени ќўндылыќтарды дамыту жјне саќтау орталыєы» атты зерделі кеѕес ґтті
.


25 сјуір.....
Ґнердегі бір туар тўлєа

25 сјуір кїні кітапхана ќабырєасында Ќазаќстанныѕ еѕбек сіѕірген ґнер ќайраткері, композитор Баќытжан Байќадамовтыѕ туєанына 95 жыл толуы ќарсаѕында еске алу кеші ґтті.24 сјуір.....
Жыр тўлпары, сыр сўѕќары - Сыр-аєа

24 сјуір кїні кітапхана ќабырєасында аќын Сырбай Мјуленовтыѕ туєанына 90 жыл толуы ќарсаѕында поэзия кеші ґтті.

16 февраля.....
Ќайнар бўлаќтан нјр алєан тўлєа
В стенах библиотеки силами сотрудников сектора литературы по искусству отмечено 70-летие одного из видных деятелей культуры города Жумагали Сулейменулы Омирбека.

...:::"Бір ел - бір кітап" акциясы - 2012:::...

Ќўрметті оќырмандар!
Елімізді кітап оќу ісіне, халыќты сауаттылыќ пен мјдениеттілікке їндеу, рухани мўрамызды саќтау, жастарды отансїйгіштікке, жаќсы істерге баулу маќсатында ґткізілетін «Бір ел – бір кітап» акциясы биыл жалєасын табуда.
2012 жылы акция ќазаќ жазушысы Оралхан Бґкеевтіѕ јѕгімелеріне  арналады.

Уважаемые читатели !
Приобщение населения к чтению как необходимому инструменту духовного и интеллектуального прорыва нации находит  свое продолжение в акции «Одна страна-одна книга».

В 2012 году
выбор пал на рассказы Оралхана Бокеева.

16 аќпан.....
Ќайнар бўлаќтан нјр алєан тўлєа

Кітапхана ќабырєасында ґнер секторыныѕ ўйымдастыруымен ќала мјдениетіне еѕбегін кґп сіѕірген тўлєаныѕ бірі - Жўмаєали Сїлейменўлы Ґмірбектіѕ 70 жылдыєы аталып ґтті.

Аќпан/Февраль
Јлеуметтік - экономикалыќ жаѕєырту/Социально - экономическая модернизация
ЌР президенті Н.Ј.Назарбаевтыѕ осы жылєы Жолдауы да стратегияныѕ орындалуыныѕ жалєасы болып табылады. Биылєы жолдауында елбасы оѕтайлы он боєыт бойынша міндеттерді жїзеге асыруымыз керек екенін атап кґрсетті. Жолдауды жјне оныѕ басты ќаєидаларын насихаттау маќсатында «Јлеуметтік-экономикалыќ жаѕєырту – Социально-экономическая модернизация» атты жыл бойына жўмыс жасайтын таќырыптыќ кґрме безендіріліп, јдебиеттер насихатталуда.
 

Ежегодное послание президента народу Казахстана также вытекает из приоритетов стратегии. Послание 2012 года обозначило 10 основных направлений в социально-экономической модернизации Казахстана. С целью популяризации послания президента народу Казахстана в стенах читального зала библиотеки оформлена выставка на 2-х языках «Јлеуметтік-экономикалыќ жаѕєырту – Социально-экономическая модернизация». На выставке вниманию читателей представлена литература, раскрывающая основные направления содержания послания. Это в основном, материалы из периодических изданий республики, области и города.

Ќантар/Январь
Биік тўєырымыз бен ґшпес рўхымыз

Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік рјміздерініѕ бекітілгеніне биыл 20 жыл. Осы атаулы кїнге орай кітапхананыѕ оќу залында «Биік тўєырымыз бен ґшпес рўхымыз» атты таќырыптыќ кґрме  орын тепті.
 

В июне 2012 года исполнится 20 лет со дня утверждения государственных символов Республики Казахстан. Этой знаменательной дате в стенах читального зала приурочена развернутая тематическая выставка «Биік тўєырымыз бен ґшпес рўхымыз»

Ќазаќстан 2030: жасампаздыќтыѕ жарќын жолы
«Ќазаќстан-2030: жасампаздыќтыѕ жарќын жолы» атты кітап кґрмесі жўмысын бастап кетті.

Организована постоянно действующая книжная выставка «Ќазаќстан-2030: жасампаздыќтыѕ жарќын жолы»материалы для скачивания

 

 

Разработка и дизайн: ОУНБ№2, 2007-2011.
О всех ошибках, неточностях, предложениях пишите web-мастеру.
Hosted by uCoz